Źródła podstawowe

Każda historia ma swój początek. Jak już pisałem nie ośmielę się wchodzić w rolę historyka, analizować i tworzyć uporządkowaną chronologię zdarzeń prowadzących od założenia parafii aż po dzień dzisiejszy, a tylko wskazać dostępne online źródła wiedzy, na które powołują się opracowania historyczne i moje „znaleziska”.

Zwięzłe opracowania historii miejscowości znajdziemy na stronach:

Jednym z podstawowych źródeł wiedzy o początkach wielu miejscowości jest „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” Jana Długosza z lat 1470-1480. Jest to najstarszy znany polski spis beneficjentów, dóbr i przywilejów, na który powołują się opracowania dotyczące historii Wilkołaza. Miejscowość wymieniona jest na stronie 551 II tomu (Wilkolazi), na kolejnej znajduje się wzmianka o Woli Wilkołaskiej (Wylkolaszka Wolya).

Kolejnym dostępnym źródłem zawierającym wiele cennych informacji na temat historii, geografii i stosunków własnościowych jest „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” – wielotomowe dzieło wydawane w latach 1880-1902. Hasło Wilkołaz znajdziemy w tomie XIII na stronie 477. 

Myślę,  że nieocenioną pomocą dla osób chcących wnikliwiej studiować źródła historyczne będzie „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” tworzony i udostępniany przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

 

 Fragment „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis”

 Fragment „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego”